Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Βιομάζα - Μία καθαρά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
gruk

Η επένδυση της BIOALTEN Ε.Π.Ε

Η «ΒΙΟALTEN Ε.Π.Ε.» έχει σκοπό να παράγει συσσωματώματα βιομάζας ξυλώδους μορφής (wood pellets) με πρώτη ύλη δασικά υπολείμματα καθώς και υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου. Η εταιρεία σε συνεργασία με το Κέντρο έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) υπο την επίβλεψη του Καθηγητή κύριου Νταλού έχει διενεργήσει μελέτη διαθεσιμότητας πρώτων υλών (βιομάζας) σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου και μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής pellets και επιλέχθηκε η τοποθεσία στο Δήμο Βαλτετσίου του Νομου Αρκαδίας ως η βέλτιστη.

H επένδυση έχει τους παρακάτω στόχους:


  • Συλλογή και αξιοποίηση υπολειμμάτων βιομάζας και μορφοποίησή τους σε υψηλότερης προστιθέμενης αξίας καύσιμα (πελέττες ή / και μπρικέττες), τα οποία θα βρουν άμεση διέξοδο στην ελλειμματική αγορά «καθαρών» βιομηχανικών καυσίμων («πελέττες» - σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα {ΔΕΗ} ή το εξωτερικό) ή στην εγχώρια αγορά οικιακών καυσίμων («μπρικέττες» - υποκατάσταση καυσόξυλων σε τζάκια και ΜΜΕ).
  • Παραγωγή ελκυστικότερων καυσίμων (υψηλής ενεργειακής πυκνότητας), καθώς με την εξεταζόμενη επένδυση (μορφοποίηση υπολειμμάτων αγροτικής βιομάζας), παράγονται προϊόντα (πελέττες ή μπρικέττες), η μεταφορά των οποίων είναι πολύ ευκολότερη και φθηνότερη εκείνης των πρωτογενών καυσίμων, με συνέπεια σημαντική εξοικονόμηση πόρων (μεταφορά και αποθή αποθήκευση). Επιπρόσθετα, η καύση των μορφοποιημένων αυτών καυσίμων βιομάζας είναι πολύ πιο αποδοτική (από την παραδοσιακή βιομάζα) συμβάλλοντας σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Αξιοποίηση πρωτογενών προϊόντων (υπολείμματα βιομάζας), τα οποία είτε θα καίγονταν ανεξέλεγκτα στους αγρούς (με σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση) είτε θα διατίθονταν σε κοντινούς, ευαίσθητους περιβαλλοντικά αποδέκτες (χωματερές, αγρούς, ρυάκια, κλπ.).

Επιπλέον, οι προοπτικές ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής είναι σημαντικές, καθότι:

  • Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων αντί των παραδοσιακών καυσόξυλων, καθώς τα μορφοποιημένα καύσιμα (πελέττες ή μπρικέττες) μεταφέρονται, διατηρούνται και αποθηκεύονται πολύ ευκολότερα των καυσόξυλων, η δε καύση τους στις κατάλληλες οικιακές εστίες είναι πολύ αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά ανώτερη.
  • Οι απαιτήσεις των πελατών είναι, τη στιγμή αυτή, πολύ χαμηλές καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις των καυσόξυλων στην αγορά. Έτσι, παρατηρείται μία έντονη εποχικότητα (κυρίως κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων) στην αγορά και διαμόρφωση ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά με συνεπακόλουθα μειονεκτήματα τόσο για τους πολίτες (υψηλές τιμές, απουσία τυποποίησης προϊόντων, κλπ.) όσο και για το Κράτος (υψηλή φοροδιαφυγή).
  • Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχει εκτεταμένη ελαιοπαραγωγή και, γενικότερα, αγροτική παραγωγή, αφού πρώτα αποκτηθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία από την υλοποίηση και τη λειτουργία της μονάδας.